DET BALLER PÅ SEG / IT INCREASES

Den helsa altså, den er utfordrende. Ikke at jeg hadde store forhåpninger om å kunne bli særlig friskere med ME som hovedutfordring, all den tid det ikke finnes medisiner eller kjent behandling som faktisk virker. Men jeg synes jo at jeg hadde nok, jeg trengte ikke å få noe mer. For jeg har jo flere diagnoser fra før av, som jo også på hver sine måter er plagsomme nok, men til å leve med.
Dessverre har jeg fått en diagnose til nå 🙁

My health is challenging. Not that I had high hopes of being able to get much healthier with ME as the main challenge, all the time there is no medication or known treatment that actually works. But I think I had enough with it, I did not need to get anything more. Because I have several diagnoses from before, which in their own way are bothersome enough, but to live with.
Sadly I have got one more diagnose now 🙁

Ja, jeg smiler på dette bildet, for det ble tatt før jeg fikk aller nyeste diagnosen. Men hva annet kan man gjøre, enn å smile, og gå videre med livet? For det er jo det som er det beste. Ingen har det godt ved å lulle seg inn i alt for mye negativt, om man har lyst å ha det så godt det lar seg gjøre. Bildet er forøvrig tatt på den kjekke lille hytteturen jeg ble invitert med på nylig. Du kan lese om den HER!

Yes, I smile at this picture, because it was taken before I got the very latest diagnosis. But what else can one do, other than smile, and move on with life? Because that is the best thing. No one feels good about lulling themselves into too much negative, if you want to feel as good as possible. The photo was taken on the nice little cabin trip I was invited to recently. You can read about it HERE!

 

I julen havnet jeg på sykehuset, det har jeg skrevet om HER!
Og det er i etterkant av den innleggelsen, at det ble foretatt en utredning, uten nevneverdig ventetid. Litt venting ble det jo for å få svar på prøver som ble tatt. Og prøvene som ble tatt var MR av rygg, nakke og hode (jeg lå inne i maskinen i en time), og spinalpunksjon (ryggmargsprøve).
Da jeg kom inn til nevrologen forrige mandag for å få svar på prøvene, forventet jeg helt ærlig at det ikke ville vise noe på noen prøver. For det er jo det som har vært gjengangeren samme hva jeg har vært borti. Jeg har jo vært en del hos lege oppigjennom, med alle slags rare ting, og det er aldri funnet noen feil….aldri noe på blodprøver, aldri noe på røntgen….Og det er frustrerende når man er syk helt inn til margen, og det ikke vises noe sted. Da kommer jo hypokonderfølelsen snikende, sånn helt automatisk. Sånn har jeg faktisk tenkt, for jeg gikk så ofte til legen. Men til slutt ga jeg opp. Så alt som kom av rare ting og symptomer, gikk jeg kun til legen med hvis jeg trengte sterke smertestillende.

This Christmas I ended up in the hospital, I have written about it HERE!
And it is after that admission that lots of tests was made, without any significant waiting time. There was a bit of a wait to get answers to samples that were taken. And the samples that were taken were MRI of the back, neck and head (I lay inside the machine for an hour), and spinal puncture (spinal cord test).
When I went to the neurologist last Monday to get answers to the tests, I honestly expected that it would not show anything on any tests. Because that is what has been the regular no matter what I have been through. I have been many times to the doctors throughout, with all sorts of weird things, and no errors have ever been found …. never anything on blood tests, never anything on X-rays …. And it is frustrating when you are completely sick to the margin and it is not displayed anywhere. Then the hypochondriac feeling creeps in, completely automatically. That’s what I actually thought, because I went to the doctor so often. But in the end I gave up. So everything that came from weird things and symptoms, I only went to the doctor with if I needed strong painkillers.

 

Så da satt jeg der inne da, på legekontoret på sykehuset, og ventet at legen skulle si at de ikke hadde funnet noe galt. Jeg visste jo at jeg hadde noen flekker på hjernen, men det har jeg lest meg til at de fleste kan ha, uten at det er noe galt likevel.
Så overraskelsen var stor da legen begynte å fortelle hva de hadde funnet. Og det var ikke for lite engang, det var ganske mye.
Legen var informativ, forståelsesfull og hyggelig. Han fortalte at de hadde funnet mange lesjoner, altså mange hvite flekker, både på hjernen og i ryggmargen. Spinalprøven viste at flekkene var betennelser, som ødelegger vevet der det er angrepet (veldig forenklet forklart). Og dette har et navn: MS – Multippel Sklerose.
Jeg satt og lyttet til ham, han hadde munnbind på, og det hadde heldigvis jeg også, for jeg følte jeg satt der med store øyne og gapende munn. Litt i sjokk. Og sjokket, besto seg i at de faktisk hadde funnet noe, for en gangs skyld. Det var det jeg var mest overrasket over.
Sjokket over at det var MS, det kom litt senere.

So then I sat there, in the doctor’s office at the hospital, waiting for the doctor to say that they had not found anything wrong. I knew I had some spots on my brain, but I have read that most people can have it, without there being anything wrong anyway.
So the surprise was great when the doctor started telling what they had found. And it was not even too little, it was quite a lot.
The doctor was informative, understanding and nice. He said that they had found many lesions, ie many white spots, both on the brain and in the spinal cord. The spinal test showed that the spots were inflammation, which destroys the tissue where it is attacked. And this has a name: MS – Multiple Sclerosis.
I sat and listened to him, he was wearing a face mask, and luckily I was too, because I felt like I was sitting there with big eyes and a gaping mouth. A little in shock. And the shock was that they had actually found something, for once. That’s what I was most surprised about.
Shocked that it was MS, came a little later.

 

Sjokket har begynt å legge seg nå, og ting har begynt å synke inn. Jeg har brukt uken som har gått til å reflektere, men også til å koble av, for ikke å bli gal i hodet. Jeg har også lest meg litt opp på MS, og jeg har sammenlignet symptomer mellom MS og ME. Jeg ser jeg har noen symptomer som ikke hører til MS også, og nevrologen sier at det er fullt mulig å ha begge sykdommene samtidig, så ME diagnosen blir stående.
Det som er positivt med MS, er at man kan få medisiner som bremser utviklingen av sykdommen. Det finnes milde medisiner, og sterke, fikk jeg vite. Og jeg må ta de sterke, for jeg er ganske hardt rammet allerede. Så det er ikke akkurat så rart at jeg har følt meg så innmari dårlig, spesielt det siste året, hvor ting eskalerte. Det er ikke godt å si når MS først rammet meg, det kan være 16 år siden, da alle mine problemer begynte, eller det kan være bare noen ganske få år siden. Men det nytter ikke å tenke på det. Nå er det handling som må til, for ikke å bli så mye dårligere.

The shock has begun to subside now, and things have begun to sink in. I have spent the past week reflecting, but also relaxing, so as not to go crazy in my head. I have also read a bit about MS, and I have compared symptoms between MS and ME. I see I have some symptoms that do not belong to MS as well, and the neurologist says that it is entirely possible to have both diseases at the same time, so the ME diagnosis remains.
The positive thing about MS is that you can get medication that slows the development of the disease. There are mild medications, and strong ones, I was told. And I have to take the strong ones, because I’m pretty hard hit already. So it’s not so strange that I have felt so bad, especially the last year, where things escalated. It’s not easy to say when MS first hit me, it may be 16 years ago, when all my problems started, or it may be just a few years ago. But there is no point in thinking about it. Now it is action that is needed, not to get so much worse.

 

Så det beste jeg nå kan gjøre fremover, er som lille Nala her på bildet, ta livet med ro, nyte øyeblikkene og leve i nuet.
Jeg skal begynne oppstart av medisinering ganske snart (det fikk jeg vite i dag), og jeg står visst i neste bolk som skal vaksineres for covid. Men det må gå noen uker mellom oppstart av medisinering og vaksinering. Da er det medisineringen som vinner. Og så får jeg heller være ytterst forsiktig i mellomtiden, siden jeg nå havner i risikogruppen når medisineringen kommer i gang. Og det ironiske er at selv om jeg blir vaksinert, vil ikke vaksinen være optimal for meg, siden medisinenen svekker immunforsvaret, og det igjen går også ut over vaksinen. Men ytterst viktig likevel å få vaksinen.
Komplekse greier med andre ord.

So the best I can do now in the future is as little Nala here in the picture, take life in peace, enjoy the moments and live in the present.
I will start medication soon (I found out today), and I’m probably in the next block to be vaccinated for covid. But there must be a few weeks between the start of medication and vaccination. Then it is the medication that wins. And then I have to be extremely careful in the meantime, since I now end up in the risk group when the medication starts. And the irony is that even if I am vaccinated, the vaccine will not be optimal for me, since the medicine weakens the immune system, and it again also affects the vaccine. But it is still extremely important to get the vaccine.
Complex stuff in other words.

 

Så dårlige nyheter til tross, så skal livet leves, med opp og nedturer. Og jeg skal gjøre som jeg pleier, å ta ting på strak arm. For jeg har i alle fall ingen planer om å gi opp 😀 Til det har jeg livet for kjært ♥

Ha en fantastisk flott uke ♥ Her hos oss har det også kommet winder wonderland stemning 🙂

Despite such bad news, life must be lived, with ups and downs. And I will do as I usually do, to take things in stride. At least I have no plans to give up: D For that I have life too dear ♥ 

Have a wonderful week ♥ Here we have a perfect winter wonderland mood right now 🙂

22 kommentarer
   1. Huff ja, jeg ble lei meg jeg også, men får bare ta det som en kvinne 😀
    Det er tross alt mulig å kunne få til å bremse utviklingen 🙂
    Klem til deg også ♥

  1. Tøffe diagnoser..ønsker deg det beste utifra utfordringene og håper det blir mange dager som er så «plagefrie»som mulig..Klem 💗

   1. Ja, nå begynner det å bli i tøffeste laget, men heldigvis er jeg jo så vant til å være dårlig, at akkurat det ikke blir noe nytt 🙂
    Vi satser på friskest mulig dager for oss begge tenker jeg ♥ God klem til deg også ♥

  2. Huff, det er tøffe ting du opplever. Du hadde da nok nå 😥
   Er bra de finner ut av det så du kan få riktig hjelp. Som du skriver, så er det ikke rart du har slitt.
   Du er flink til å tenke positivt tross alt. Sender gode klemmer ❤❤

   1. Takk for det ♥ Ja, viktig å tenke positivt, ellers holder man ikke ut. Men jeg eynes også at jeg hadde nok. Tydeligvis hadde jeg ikke det likevel. Så får ta det som en kvinne. Trøsten er jo at med MS kan utviklingen forhåpentlig bremses godt ned 🙂
    Gode klemmer til deg også ♥♥

  3. Det må være utrolig vondt å få enda en byrde å bære i alle de plager som du kjente til. Kan bare sende gode tanker fra nord. Håper du holder motet oppe så positivt som mulig. Masse lykke til på alke måter. 🤗

   1. Tusen takk for alle gode tanker, det er godt å kjenne på ♥
    Jeg unner meg selv å være nedfor i blant, men i det store og det hele er den beste følelsen å være en positiv optimist 🙂 Det skal nok gå bra 🙂

  4. Å hjelp – det har jo ingen ende for deg! Når jeg har tenkt på det nå, så var det samme som skjedde med min søster for noen år siden! Et slikt illebefinnende – og diagnose MS i etterkant….! Vet ikke helt hva jeg skal si…. unntatt – en god klem til deg <3

   1. Nei her i gården har det ingen ende, litt action må man jo ha i hverdagen liksom :p
    Å jøye meg, har søsteren din også opplevd dette her? Det var leit å høre ♥
    Ikke så mye man kan si, men godt å vite at noen tenker på meg ♥
    Håper det går bra med søsteren din i etterkant av dramatikken og diagnosen ♥
    God klem til deg også ♥

  5. Det var jo ingen hyggelig beskjed å få. Så har du i alle fall fått svar på hva en del av plagene kommer av. Det betyr at du kan få relevant behandling som kanskje kan lindre noen av symptomene. 💜

   1. Nei, denne beskjeden skulle jeg gjerne unngått å få. Men når jeg først har fått den, så er jeg jo glad det finnes bremsemedisiner og god oppfølging på sykehuset. Jeg føler meg godt ivaretatt nå ♥

  6. Jeg tenkte på MS da du tidligere skrev at du skulle til utredning. Huff, liker ikke å få rett. Men som du sier, livet skal leves, og heldigvis er du ei positiv dame, og jeg har trua på at medisiner som du nå vil få, kan hjeloe deg. Stor klem fra meg ❤

   1. Ja, jeg visste jo hva mistanken var, men valgte å ikke henge meg opp i det og gruble for mye. Så da diagnosen endelig kom, så var det nokså uvirkelig. Men heldigvis så har vitenskapen kommet langt. Så langt at jeg kanskje ikke vil bli noe sykere i alle fall 🙂
    Tusen takk for klemmen, en god klem får du også tilbake ♥

  7. Er det mulig tenkte jeg. Først er du dårlig, så kommer koronatiden, pluss den ene tingen etter den andre. Føler virkelig med deg her. Men du er og blir en tøffing for meg. Du tar alt med positivitet, og jobber mot bedre tider. Tror det redder deg ja. Så lurt å ikke tenke det værste. Med riktige medisiner for rett sykdom, kan jo alt bli så mye bedre. Det må være så godt å få en riktig diagnose, for den ms`en har garantert liggi der og spøkt i noen år allerede. Er du heldig så blir alt fint, og du får mer energi etter hvert. Jeg krysser fingre og tær for det.

   I går hadde jeg ikke nett, så da var det ikke så lett å skrive her. Nok en gang grov de over kabler og fiber der de bygger om veien vår. Så kjedelig, men nå er det i orden igjen. Mye bedre å skrive på dataen enn på telefonen. Nå får vi håpe alt fikser seg med både det ene og det andre. Vi har nedstengning her nå, men jeg lengter ikke til butikkene heller. Det eneste jeg ønsker er å ha besøk og reise på besøk som jeg vil igjen. Men ikke noe å gjøre med det heller. Tror både du og jeg får ta en dag av gangen, og gjøre denne dagen god. Diger klem fra meg 🙂

  8. Veldig trist å lese <3 Leste akkurat om ei dame med samme sykdom. Hun ville ikke gi seg og skulle ta kontroll over sykdommen så lenge hun kunne! God trøsteklem fra meg!

  9. Hei 🙂 Jeg leste innlegget for mange dager siden, men har ikke kommentert her. Jeg har sendt deg en mail i dag i stedet for i dag 🙂 Klemmer <3

  10. Hm… ord er bare ikke å få frem her. Jeg syntes du hadde nok jeg da men sånn er det tydeligvis ikke. God bedring er vel det man kan si men jeg heller vil si: Jeg håper du får en så god tid som mulig fremover og at du til tross for dette får en grei hverdag. klem

  11. Åååå! Kjære deg da… dette var trist. Skjønner tanken/lettelsen over at det faktisk er noe som kan påvises ved prøver, men likevel… Sender noen trøsteklemmer din vei. ❤️ Håper du får ei fin helg.

   1. Tusen takk for klemmer, og jeg klemmer godt tilbake, for vet jo at du og dine også har en del å stri med.
    God helg ♥♥♥

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg