TUR MED UTSIKT / HIKE WITH A VIEW

Jeg får ikke gått alle turene jeg har lyst for tiden. Energien strekker faktisk ikke til. Og jeg skjønner at jeg må bli enda flinkere med å aktivitetsavpasse, rett og slett fordi helsa bestemmer. Men i går gikk jeg tur, selv om kroppen egentlig sa nei.

I can’t do all the hikes I want these days. I don’t have enough energy. And I understand I need to do better with planning my activities according to my health. But yesterday I did a hike, even when my body told me no.

Jeg strevde meg opp til to utsiktspunkter, mens jeg pustet og peste som om jeg ikke hadde gått tur de siste 20 årene. Og jeg lover deg, dette er ikke en krevende tur til vanlig. Men formen var elendig. Hodet ville gjerne gå, men kroppen var ikke enig. Hodet vant denne gangen. Flott vær, og behov for frisk luft, var utslagsgivende for turen. Dette første utsiktspunktet heter Skjæraberget, og herfra har jeg utsikt helt hjem 🙂

I struggled up to two view points, breathing and panting as if I had not walked for the past 20 years. And I promise you, this is not a demanding trip usually. But the shape was lousy. The head wanted this hike, but the body did not agree. The head won this time. Great weather, and need for fresh air, was crucial for the trip. This first view point is called Skjæraberget, and from here I have the view all the way home 🙂

 

Men før jeg kom helt opp på Skjæraberget, passerer jeg denne hulen. Tyskerhålå. Denne hulen brukte tyskerne som våpenlager under 2. verdenskrig. Det er i alle fall det jeg har lest meg frem til.

Before I came all the way up to Skjæraberget, I did pass this cave. It is called Tyskerhålå (The German Cave). This cave was used by the Germans as a storage for weapons during the 2nd World War. At least that is what I have heard.

 

Nå for tiden er hulen i alle fall av meg brukt som fotomotiv 🙂 Det er ikke lagret noe her inne nå.

Nowadays the cave is used as a photo attraction, at least by me 🙂 Nothing is stored inside anymore.

 

Området rundt hulen er fint for lek for ungene, eller rett og slett nyte litt stillhet for oss voksne 🙂

The area around the cave is a nice natural “playground” for the kids, or to enjoy the silence for the adults 🙂

 

Og nå ser vi jo at høsten er på vei også.

And now we see signs of Fall too.

 

På vei til det andre utsiktspunktet, passerer jeg dette skiltet. Det burde absolutt være advarsel nok…det er ulv i nærheten!

On my way to the second viewpoint, I am passing this sign. It is defenitely a warning….there are wolves nearby!

 

Vel fremme der, er det utsikt utover Gandsfjorden. Vakkert, synes jeg. Og utsiktspunktet heter Mindenuten.

When I arrive this viewpoint, I have the view all the way out of the Gandsfjord. It’s really beautiful. And the viewpoint name is Mindenuten.

 

Og jeg fant en ulv. Ganda heter hun. Fin, ikke sant?

And I found a wolf. Her name is Ganda. She is pretty, right?

LIVET ER BEDRE MED VENNER / LIFE IS BETTER WITH FRIENDS

Jeg føler meg velsignet, for jeg har mange venner. Hva skulle jeg gjort uten dem?

I feel blessed, because I have many friends. What would I do without them?

I den siste tiden har verden stått litt på hodet for meg. Og jeg har virkelig fått føle hvor stor bedtydning venner har i livet mitt. Jeg kan ikke si noe annet enn at takket være dem, noen av dem i alle fall, så er jeg oppegående i dag.
Venner finnes jo i alle varianter og farger. Noen er nære venner, mens andre er mer distanserte. Noen venner treffer man ofte, mens andre treffer man sjeldnere. Noen venner er bare gode venner i en periode, mens andre venner er gode venner hele livet. Det er en tid for alt.

Jeg takker mine venner, alle sammen, for at dere er som dere er. Også dere som jeg ikke har møtt.
Ja, du ser det, at man kan finne gode venner som man ikke har møtt også. Brevvenner for eksempel.
Nå er jo ikke brevvenner sånn på moten lenger. Men i denne virale verdenen vi lever i nå, så er jo instant messages det som tidligere var brevvenner. Og jeg har noen få sånne. En av dem dukket opp i juni, akkurat da jeg var i en av mitt livs store kriser. Hva er oddsen for det, liksom? Så jeg tenker at det nok var en mening med det. Han har hjulpet meg gjennom de siste par månedene, sånn helt uten at han er klar over det egentlig. Eller, jeg har jo sagt det til ham nå da.

Og så leser du “han”, og tenker at det er noe på gang. “Nå har hun der Eva funnet seg en date”. Men nei, det er ikke helt sånn. Her er det snakk om et vennskap utover landegrensene. Han bor på et annet kontinent. Langt borte. Totalt utilgjengelig, spesielt i disse coronatider.
Når jeg har trengt noen å prate med, der og da, så har han vært der for meg. Han har lyttet (lest altså), og trøstet. Og ikke minst, fått meg til å le, midt oppi all elendigheten. Det har hjulpet veldig.

Lately, the world has been a bit upside down for me. And I’ve really got to feel how important friends are in my life. I can say thanks to them, some of them at least, I’m up and going, today.
Friends come in all varieties and colors. Some are close friends, while others are more distant. Some friends you meet often, while others you meet less often. Some friends are just good friends for a while, while other friends are good friends for life. It’s a time for everything.

I thank my friends, all of you, for being who you are. Also you who I have not met.
You see, you can find good friends that you have not met as well. Penpals for example.
Now pen pals are not in fashion anymore. But in this viral world we live in now, instant messages are what used to be pen pals. And I have a few like that. One of them appeared in June, just as I was in one of the great crises of my life. What are the odds of that? So I guess it probably means something. He’s been helping me through the last couple of months, without really realizing it. Or, I have mentioned it to him as time has passed.

And then you read “he”, and think that something is going on. “Now, that Eva, has found herself a date”. But no, it’s not quite like that. This is a friendship beyond national borders. He lives on another continent. Far away. Totally unavailable, especially in these corona times.
When I have needed someone to talk to, there and then, he has been there for me. He has listened (been reading), and comforted me. And not least, he has made me laugh, in the middle of all the misery. It has helped a lot.

 


Friendship is like a cup of chocolate, it makes you warm all the way through!

I sommer møtte jeg en bloggvenn. Selv om vi ikke har møttes før, var det nesten som vi hadde kjent hverandre lenge. Hun er en sånn venn som gjør godt for meg bare ved å lese i bloggen hennes. Og da vi møttes, følte jeg en forbindelse. Hun har støttet meg mange ganger, ved å forstå meg, og ved å bruke sine evner på å hele meg. Det er noe helt spesielt ved henne ♥

Jeg har jo også flere bloggvenner jeg er veldig glad i, men av ulike årsaker så er jo alle vennene veldig forskjellige, og til helt forskjellig “bruk” om man skal bruke et sånt ord. Vennskap er jo uansett en gjensidig greie. Man bruker ikke folk, for da ville det ikke vært et vennskap. Men gjensidig tillit, speiler et godt vennskap.

Og så er det mine mer hjemlige venner da. Jeg har flere av dem jeg føler meg veldig nær. Og de hjelper meg også på hver sine forskjellige måter. Og jeg kan ikke skjønne hvordan jeg noen gang skal få takket dem på ordentlig måte. Men jeg håper jo at jeg skal klare å være her for dem når de trenger meg. En av dem har jeg kjent nesten hele livet. En av dem ble jeg kjent med gjennom egne barn, og en av dem har jeg nylig blitt kjent med, gjennom sosiale sider på internett. Alle disse kategoriserer jeg som nære venner.

Og så er det jo dem da, som også er gode venner, og som jeg skulle ønske jeg kunne vie mye mer tid til. Venner som er nye og gamle, menn og damer, og alle sammen er nydelige personer. Men jeg har ikke kapasitet til alt lenger, helsa har ødelagt. Jeg klarer ikke å gå i dybden med alle. Så det blir litt periodisk. Men jeg takker dere alle sammen, som på hver sine måter gjør at livet mitt føles rikt. En skattekiste med gode venner av alle slag, rett og slett ♥ Jeg er jammen heldig tross alt 🙂

This summer I met a blog friend. Although we have not met before, it was almost as if we had known each other for a long time. She is such a friend who does good for me just by reading in her blog. And when we met, I felt a connection. She has supported me many times, by understanding me, and by using her abilities to heal me. There is something very special about her ♥

I also have several blog friends I am very fond of, but for different reasons all the friends are very different, and for completely different “use” if you are to use such a word. Friendship is a mutual thing anyway. You do not use people, because then it would not be a friendship. But mutual trust, reflects a good friendship, that’s how I see it.

And then there are my more domestic friends. I have several of them I feel very close to. And they also help me in their own different ways. And I can not understand how I can ever thank them properly. But I hope that I will be able to be here for them when they need me. I have known one of them almost all my life. One of them I became acquainted with through my own children, and one of them I have recently become acquainted with, through social sites on the internet. All of these I categorize as close friends.

And then there are those who are also good friends, and who I wish I could devote much more time to. Friends who are new and old, men and women, and all of them are beautiful people. But I do not have the capacity for everything anymore, my health has ruined a lot. I can not go in depth with everyone. So it gets a little periodic. But I thank you all, who in their own way make my life feel rich. Simply a treasure chest with good friends of all kinds ♥ I’m lucky after all 🙂

 

I GÅR VAR DAGEN ROSA / THE DAY WAS PINK YESTERDAY

I går var dagen rosa ♥ Eller den var ikke det altså, men himmelen om kvelden reflekterte hvordan dagens følelse var.

The day was pink yesterday ♥ Well, it wasn’t, but the sky in the evening reflected how the days feeling was.

Bildet tok jeg her fra terrassen min i går kveld. Det er sjelden å se himmelens skyer så rosa. Men det føltes som et tegn. Dagen hadde så absolutt vært av det gode slaget.
Og nå tror du sikkert at jeg har forelsket meg, eller noe sånt?
Neida, jeg har ikke det. Men jeg fant ut noe nytt natten før, og kom i går til en erkjennelse.

Uten at jeg skal gå i detaljer, så har jeg funnet ut at jeg har vært blind og naiv den første halvdelen av dette året. Det fant jeg ut natt til i går, akkurat da jeg skulle legge meg, da jeg surfet gjennom Instagramstoryen. Det var en del hendelser jeg hadde opplevd i løpet av første halvår, som plutselig ga mening, på daværende kjærlighetsfront altså.
Så da fikk jeg ryddet litt opp i går 🙂 Det gjorde godt, som en renselse.
Nå kan jeg faktisk gå videre med åpent blikk og ny kunnskap. Og en stor dose skepsis til det motsatte kjønn.

I took the pictures from my terrace last night. It is rare to see the clouds of the sky so pink. But it felt like a sign. The day had certainly been a good one.
And now you probably think I’m in love, or something?
No, I’m not in love. But I found out something new the night before, and came yesterday to a realization.

Without going into details, I have found that I have been blind and naive the first half of this year. I found out last night, just when I was going to bed, when I was surfing through the Instagram story. There were a number of events I had experienced during the first half of the year, which suddenly made sense, on the love front at that time.
So then I got cleaned up a bit yesterday 🙂 It did well, as a spiritual cleansing.
Now I can actually move on with an open eye and new knowledge. And a big dose of skepticism to the opposite sex.

 

Hele himmelen glødet i går kveld. Det var fantastisk flott å se på, og veldig beroligende. Jeg var ikke urolig, men kvelden gjorde dagen komplett. Og jeg avsluttet dagen med både forsterket selvfølelse og selvtillit.
Jeg tror at alt som er vanskelig, forsterker oss som mennesker. Selv om det er vondt og vanskelig der og da, går vi ut som sterkere mennesker etterpå.

I dag er jeg ganske sliten, men også rastløs. Så jeg tenker å gå en liten tur. Været ventes å være fint, så da vil jeg benytte anledningen til tur.
Og i kveld skal jeg i bursdag til den yngste av nevøene mine, som akkurat har fylt 18 ♥ Det gleder jeg meg veldig til. Så denne dagen blir også god 🙂

God helg til alle sammen ♥

The whole sky glowed last night. It was wonderfully beautiful to look at, and very soothing. I was not worried, but the evening made the day complete. And I ended the day with both boosted self-esteem and self-confidence.
I believe that everything that is difficult strengthens us as human beings. Although it is painful and difficult when it happens, we go out as stronger people afterwards.

Today I am quite tired, but also restless. So I’m thinking of going for a walk. The weather is expected to be nice, so then I will use the opportunity for a hike.
And tonight I’m going to the birthday of the youngest of my nephews, who has just turned 18 ♥ I’m really looking forward to that. So this day will also be good 🙂

Happy weekend to all ♥

HVOR ER PUS? / WHERE IS OUR CAT?

I snart 3 uker har katten vår vært borte nå.

Our cat has been missing for almost 3 weeks now.

Fineste gode pusen ♥ Det er litt rart når ungene nå har dratt til faren sin for noen uker, og jeg sitter her alene, og har ikke engang selskap av Pus. Jeg er riktignok ganske allergisk, men det er jo hyggelig selskap likevel i en katt. Og spesielt når han kommer for å kose og få mat. Dette er skikkelig trist altså.
En gang tidligere har han vært forsvunnet. Da fant vi ham igjen via en annonse på finn.no etter lang tid. Og nå i september har han bursdag, da blir han 8 år gammel.

The cutest cat ♥ It’s a little strange when the kids have now gone to their father for a few weeks, and I sit here alone, and don’t even have the company of Pus. I’m admittedly quite allergic, but it’s nice company in a cat anyway. And especially when he comes to cuddle and get food. This is really sad.
Once before, he has disappeared. Then we found him again via an ad on finn.no after a long time. And now in September he has a birthday, when he will be 8 years old.

 

Vi har selvsagt annonsert ham savnet på Facebook. Men ettersom jeg forstår, har det forsvunnet uvanlig mange katter fra distriktet det siste halvåret, og det mistenkes noe kriminelt. Det samles nå inn haugevis av savnetmeldinger, som vil bli meldt inn til politiet kanskje i neste uke. Jeg er spent på den saken der. Vi har i alle fall lagt inn vår savnet melding i den bolken som skal til politiet. Så får vi se hva som skjer videre.
Om det har skjedd noe kriminelt med katten vår, så er det jo ikke så mye å gjøre med det, men jeg ville da håpe at noen blir stilt ansvarlige.
Nå vet vi uansett ikke noe. Kanskje er katten bare på tur, kanskje er han påkjørt, kanskje er han stengt inne i et forlatt bygg eller garasje, eller kanskje har det skjedd noe kriminelt. Det er uansett ikke noe kjekt dette her.

Vi får vente og se hva som skjer, men jeg håper jo på et mest mulig positivt utfall.

Det er ikke noen spøk å være katte-eier.

We have of course announced him missing on Facebook. But as I understand it, an unusual number of cats have disappeared from the district in the last six months, and something criminal is suspected. Piles of missing reports are now being collected, which will be reported to the police perhaps next week. I’m excited about that case there. In any case, we have entered our missing message in the box that is going to the police. Then we’ll see what happens next.
If something criminal has happened to our cat, then there is not much to do with it, but I would then hope that someone is held responsible.
Now we know nothing anyway. Maybe the cat is just on a trip, maybe he has been hit by a car, maybe he is locked inside an abandoned building or garage, or maybe something criminal has happened. In any case, this is not nice.

We will have to wait and see what happens, but I hope for the most positive outcome possible.

It’s no joke to be a cat owner.

SLITNE DAGER / EXHAUSTED DAYS

Jeg har merket meg at jeg har en lei utvikling for tiden. Dvs. når jeg har hatt en litt aktiv dag, så har jeg normalt sett trengt en dag etterpå til å komme meg på. Men nå i det siste ser jeg at jeg trenger flere dager.

I have noticed that I have a sad development at the moment. Meaning, when I have had an active day, I usually needed one day to rest and gain energy. However lately, I need more days.

Jeg satte meg tidligere i dag i trappa ned til hagen med en kopp Caramel Macchiato. Jeg måtte jo nyte at det fortsatt er sånn noenlunde godt vær, selv om jeg ikke er i form til å gå tur.

I dag er dag nr. 2 med PEM, som altså er anstrengelsesutløst sykdomsforverring. Jeg er oppegående, men jeg har null energi, og en del smerter som vandrer rundt i kroppen.
Forrige gang jeg var ute på noe kjekt, var jeg dårlig i 3 dager etterpå. Jeg føler jo nå at jeg er bedre i denne runden enn jeg var i forrige runde. Så i morgen er jeg nok oppe og i “full sving” igjen 🙂 Og det må jeg, for i morgen har jeg en avtale jeg gleder meg veldig til 🙂

Earlier today I sat at the stairs to the garden with a cup of Caramel Macchiato. I had to enjoy that it is still such good weather, even though I am not in shape to go for a walk.

Today is day no. 2 with PEM, which is post exertional malaise. I am upgoing, but I have zero energy, and some pain that travels around my body.
Last time I was out on something nice, I was sick for 3 days afterwards. I now feel that I am better in this round than I was in the previous round. So tomorrow I’m probably up and in “full move” again 🙂 And I have to, because tomorrow I have an appointment I’m really looking forward to 🙂

 

Det ble enkel middag i dag. Kyllingklubber med pommes frites, søtpotetvafler og salat. Alt unntatt salaten er kjøpt ferdig, bare til å varme/tilberede raskt. Og det smakte fortreffelig ♥ Jeg forsynte meg med litt mye pommes frites og søtpotet, men det gled absolutt ned. Etterpå var jeg stappmett.

The dinner today was quick and easy. Chicken clubs with french fries, sweet potato waffles and salad. Everything except the salad was semi-finished products, just to heat up in the oven. And it tasted real yummy ♥ I took more fries and sweet potato than I needed, but it was no problem to eat. And after that I was totally stuffed.

Nå i kveld har ungene dratt til sin pappa. Og der skal de være i et par uker. Her hos meg har en av ungene vært hele sommeren, og den andre har vært litt på ferie, og resten hos meg. Og det har vært kjempekoselig ♥ Ikke en eneste dag alene. Så det føles rart å være alene igjen nå, etter så lang tid. Men heldigvis, 2 uker går fort 🙂 Og når de er tilbake igjen, skal jeg selv reise bort en helg. Da skal jeg til Kristiansand og besøke en god venninne jeg ikke har sett på flere år. Det ser jeg veldig frem til.
Jeg har også bursdager og konfirmasjoner å se frem til nærmeste ukene. Så det er en fin tid.
Nå i kveld skal jeg bare sysle litt rundt her hjemme, og forsøke å få gjort litt av helgevasken, så slipper jeg å gjøre det i morgen 🙂 Og så håper jeg at jeg får sove godt i natt.
Ha en fin kveld ♥

Tonight the kids have gone to their dad. And there they are to be for a few weeks. One of my kids has been here with me all summer, and the other has been on holiday a bit, and the rest with me. And it has been very cozy ♥ Not a single day alone. So it feels weird to be alone again now, after so long. But luckily, 2 weeks travels fast 🙂 And when they are back again, I myself will travel away for a weekend. Then I’m going to Kristiansand to visit a good friend I have not seen in several years. I’m really looking forward to that.
I also have birthdays and confirmations to look forward to in the coming weeks. So it’s a great time.
Now tonight I’ll just do a little work around here at home, and try to get some of the weekend wash done, so I will not have to do it tomorrow 🙂 And then I hope I can sleep well tonight.
Have a nice evening ♥

EN PAKKE MED MEDITASJON / A PACKAGE OF MEDITATION

I dag morges lå det en pakke og ventet på meg på trappa utenfor inngangsdøren.

This morning there was a package waiting for me on the stairs outside the front door.

Det var rett og slett en pakke full av meditasjon 🙂

It was simply a package full of meditation 🙂

For meg er garn og strikking meditasjon. Når jeg strikker, så kobler jeg av, og jager alt av stress og tanker på flukt. Og har jeg enkle strikkeprosjekter, så er det ikke noe problem å se på TV mens jeg strikker. Da flyr timene avgårde.

To me yarn and knitting is meditation. When I knit I relax, and all stress and difficulties are chased away. And if the knittingprojects are rather easy, it is no problem to watch TV at the same time. Then the ours travels fast.

 

Det er disse to som skal strikkes av dette garnet. Buksen er til meg selv, og jakken er til min datter. Men først må jeg strikke ferdig et annet plagg jeg holder på med.
I dag blir det ikke noe strikking tror jeg. Jeg er øyeblikk klar for senga, energien er brukt opp, og jeg er over på reservetanken. Men jeg har mye å glede meg til nå når høsten og vinteren står for tur 😀

Ha en god natt når det blir din tur ♥

The models I will be knitting from this yarn are these two. The trousers are for myself, and the jacket is for my daughter. But first I must finish another ongoing project.
Today there will be no knitting. I am very soon ready for bed, my energy is empty, and I am now spending tomorrows energy as it is. But I do have a lot to look forward to when Autumn and Winter are comming 😀

Have a good night when it’s your turn ♥

FORVANDLINGEN / THE TRANSFORMATION

Ingen dager er like, selv ikke for en som er hjemmeværende pga helsa.

No two days are the same, not even for someone who is at home due to health.

 

Jeg følte meg ikke akkurat fresh, opplagt og sexy da jeg våknet i dag morges. I dag våknet jeg nemlig med en ekstra dårlig dag som utgangspunkt. Dagen i går ble litt for tøff. Og jeg betaler prisen i dag. Prisen er at det føles som om jeg har blitt banket opp. Jeg er slapp, kvalm og føler meg skikkelig syk. Og da skulle man tro at gårdsdagen var en grusom dag egentlig, siden jeg er så dårlig i dag. Men neida, i går var en veldig kjekk dag. Og jeg koste meg masse.
Og selv det blir jeg syk av.
Da er sminke og godt humør en god hjelper ♥

I did not feel exactly fresh, rested and sexy when I woke up this morning. Today I woke up with an extra bad day as a starting point. Yesterday was a little too tough. And I’m paying the price today. The price is that it feels like I have been beaten up. I am limp, nauseous and feel really sick. And then one would think that yesterday was a cruel day really, since I’m feeling so sick today. But no, yesterday was a very nice day. And I enjoyed myself a lot.
And even that makes me sick.
Then make-up and a good mood are good helpers ♥

 

Disse bildene er tatt et par timer etter jeg sto opp. Jeg vurderte om jeg skulle ta meg en kaffe mocca i denne koppen. Men jeg ombestemte meg, den koppen føltes bare så totalt feil i det øyeblikket. Så jeg endte med å ta meg en RedBull i stedet, siden jeg hadde en ganske solid hodepine på toppen av det hele.

These pictures were taken a couple of hours after I got out of bed. And I thought of having a coffee mocca in this cup. But I changed my mind, this cup felt totally misplaced at that moment. I ended up having a RedBull instead, since I had an intense headache on top of all.

 

En halvtime etter inntaket av RedBull, føles hodet utrolig mye bedre, og det gode humøret jeg oftest er i besittelse av, er på plass. Kroppen er fortsatt mørbanket og utmattet, men jeg finner ut at jeg skal unne meg noen krefter og gå på badet og sminke meg. Så har jeg gjort det beste ut av dagens utgangspunkt i alle fall. Og det å gå forbi et speil, og se ei dame som i det minste ser litt opplagt ut, er så mye bedre enn å se den sykt slitne dama som jeg faktisk er i dag. Jeg er ekspert i å skjule hvordan jeg føler meg. Og det skyldes mye mitt humør og min positive innstilling til dagen.
Jeg har nå brukt opp dagens lille energi-rasjon, så nå er det å ta det helt med ro, og de tingene jeg må gjøre, da får jeg låne litt energi fra morgendagens rasjon.
Jeg føler meg ikke bra i dag, men jeg kommer meg gjennom denne dagen også, med et smil 🙂

Half an hour after taking RedBull, my head feels incredibly much better, and the good mood I usually have is in place. My body is still battered and exhausted, but I find that I should treat myself with some energy and go to the bathroom and put on make-up. Then I have made the best of today’s starting point at least. And walking past a mirror, and seeing a lady who at least looks a little fresh, is so much better than seeing the sickly tired lady that I actually am today. I’m an expert at hiding how I feel. And it’s a lot due to my good mood and my positive attitude towards the day.
I have now used up today’s small energy ration, so now it’s to take it easy, and the things I have to do, then I can borrow some energy from tomorrow’s ration.
I don’t feel well today, but I will get through this day too, with a smile 🙂

 

JEG HAR KRYMPET / I HAVE SHRINKED

For et par år siden fant jeg ut at jeg hadde krympet i høyden. Og nå i skrivende øyeblikk rager jeg hele 158 cm i været. Det er ganske så svimlende.
I tillegg er jeg jo i vektnedgang nå, så det er vel like før jeg forsvinner, hehehe 😀 Nå fant jeg ut i dag at jeg har tatt av et kilo til. Så da er det 11 kilo siden november. Og det er jeg jammen fornøyd med. Vi skriver jo tross alt august.

A couple of years ago I found out that I had shrunk in height. And now at the time of writing I go 158 cm up in the air. It’s pretty dizzying.
In addition, I’m losing weight now, so it’s probably just before I disappear, hehehe: D Now I found out today that I have lost another kilo. So then it is 11 kilos since November. And I’m really happy with that. After all, we are writing August.

 

I dag prøvde jeg mange av klærne mine. Noen var blitt for store, og flere klær jeg ikke har brukt på årevis, har blitt passelige. Så det er en gledens dag 🙂
Toppen jeg har på bildet her strikket jeg for mange år siden. Men jeg nådde ikke å bruke den så mange gangene før den var blitt for trang. Nå er dette på bildet dagens antrekk, og jeg er superfornøyd.
Og i tillegg er epletreet i bakgrunnen smekkfullt av epler. For en herlig sesong dette er ♥

Today I tried on many of my clothes. Some had become too big, and several clothes I have not worn for years all the sudden fits. So it’s a day of joy 🙂
The top I have in the picture here I knitted many years ago. But I didn’t manage to use it so many times, before it became to small, since I gained weight. In the picture, this is today’s outfit, and I’m super happy.
And in addition, the apple tree in the background is full of apples. What a wonderful season this is ♥

HVOR ÆRLIG BØR JEG VÆRE? / HOW HONEST SHOULD I BE?

Ryktebørsen er effektiv. Det har kommet flere for øret at jeg er singel igjen. Og det er jo helt greit. Det er ikke noen hemmelighet.

Rumours are effective. It has come to many peoples attention that I am single again. And that’s all right. It’s no secret.

 

Så har jeg fått date-invitasjoner. Fantastisk egentlig. Har vært helt singel i like over 2 måneder 😀 Og jeg er ikke på noen date-sider. Og likevel strømmer det på 😀 Jeg må jo bare føle meg veldig smigret. Det er faktisk veldig hyggelig. Men jeg vet ikke helt hva jeg ønsker for øyeblikket. Det er godt å kun ha meg selv å tenke på og ta hensyn til. Men samtidig savner jeg jo å bli tatt vare på også. Så jeg er veldig usikker.

Then I’ve got date invitations. Fantastic really. I have been completely single for just over 2 months: D And I’m not on any dating sites. And yet it flows on: D I just have to feel very flattered. It’s actually very nice. But I do not know exactly what I want at the moment. It’s good to have only myself to think about and pay attention to. But at the same time I miss being taken care of as well. So I’m not sure what to do.

 

Det temaet jeg er mest usikker på egentlig, er helsen min. For hvis jeg da prater med en hyggelig mann, når skal jeg nevne at jeg har ME og store utfordringer i livet mitt?
Skal jeg si det helt til å begynne med? Eller skal jeg vente til vi blir litt bedre kjent og kjenner kjemien? Eller skal jeg si det etter vi har vært på den første daten, hvis vi kommer så langt?

Veldig vanskelig akkurat det der. For jeg har ikke så lett for å skjule at det er noe galt. Det kan veldig fort oppdages av en observant person. Spesielt sent på dagen. For da begynner jeg å snakke rotete, jeg går kanskje ikke helt stødig, og jeg sliter med å konsentrere meg. Så hva vil en date tenke da, hvis han har bedt meg ut, og jeg virker som jeg er ruset på noe han ikke aner hva er?

Litt innviklet på en måte 🙂

The topic I’m most unsure of really, is my health. Because if I then talk to a nice man, when should I mention that I have ME and big challenges in my life?
Should I say that to begin with? Or should I wait until we get to know each other a little better and know the chemistry? Or should I say it after we’ve been on the first date, if we’ll get that far?

Very difficult right there. Because It’s not so easy to hide that something’s wrong. It can be detected very quickly by an observant person. Especially late in the day. Because then I start talking strange, I may not walk quite steadily, and I struggle to concentrate. So what will a date think then, if he has asked me out and I seem like I’m addicted to something he has no idea what it is?

A bit complicated in a way 🙂

 

En venninne av meg mente at jeg burde vente til det har blitt opprettet god kontakt. Til at man kjenner på kjemien, og føler at det kanskje kan være noe å bygge videre på.
En venn av meg spurte jeg i dag, for jeg tenkte at det kanskje kunne være greit å høre en manns mening om saken. Og han mente omtrent det samme som min venninne. Men at jeg burde vente til etter første date.
Så da bør jeg finne Sinnet’s Ro, som det står på bildet over her. Og ikke forhaste meg og stresse med dette. Kanskje det er best sånn.

Hva tenker du om mitt dilemma, hva synes du ville være mest riktig hvis jeg skal begynne med sånn type kontakt?
PS: jeg har det ikke travelt med dette, men det er greit å ha en plan til den dagen det skulle begynne å gjelde 🙂

A friend of mine thought I should wait until good contact has been established. To know the chemistry, and feel that there may be something to build on.
I asked another friend of mine today, because I thought it might be okay to hear a man’s opinion on the matter. And he meant about the same thing as my girlfriend. But that I should wait until after the first date.
So then I should find the Peace of the Mind, as it says in the picture above here. And do not rush and stress with this. Maybe it’s best that way.

What do you think about my dilemma, what do you think would be most appropriate if I were to start with that type of contact?
PS: I’m not in a hurry with this, but it’s okay to have a plan for the day it should start up 🙂

NY GAMMEL ULV BLE AVDUKET / NEW OLD WOLF WAS UNVEILED

Forrige helg var jeg på avdukningen av en ny gammel ulvunge.

Last weekend I was at the unveiling of a new old wolf cub.

Og hvorfor jeg sier “ny gammel” er fordi denne ulvungen er en ny utgave av den gamle som det ble gjort herverk på og ødelagt for over 10 år siden. Denne nye er laget i et sterkere materiale, og forhåpentlig får den stå i fred.
De som leser fast her hos meg, vet at jeg har en gjeng ulver jeg besøker på mine turer. Oftest besøker jeg den store ulven, som er pappaen til alle de 7 små ulvungene. Og alle ulvungene har i tur og orden blitt ødelagt. Og nå er alle kommet på plass igjen, reparerte og sånn noenlunde i orden.

And why I say “new old” is because this wolf cub is a new version of the old one that was vandalized and destroyed over 10 years ago. This new one is made of a stronger material, and hopefully it will be left in peace.
Those who read regularly here with me know that I have a bunch of wolves I visit on my hikes. Most often I visit the big wolf, who is the father of all the 7 little wolves. And all the wolves have been destroyed in turn. And now everyone is back in place, repaired and sort of in order.

 

Primus motor for ulvene er Leif Magne Thu (til høyre i bildet) og en gjeng fra øvre Hana. Ildsjeler som har laget til ulvene i en turløype til glede for store og små.
Og til å avduke denne nye gamle ulvungen har tidligere fotballproff Arne Larsen Økland (til venstre i bildet) tatt på seg oppgaven.

Arne Larsen Økland regnes som en av Norges beste fotballspillere på slutten av 1970 tallet og begynnelsen på 1980 tallet. Jeg har selv aldri hatt interesse for fotball, men jeg hadde interesse for kjendiser, derfor husker jeg ham veldig godt fra den tiden. Han er nå Visepresident i Norges Fotballforbund.

Initiator for the wolves is Leif Magne Thu (right in the picture) and a gang from upper Hana. Fiery souls who have made wolves an attraction in a hiking trail for the joy of young and old.
And to unveil this new old wolf cub, former football professional Arne Larsen Økland (left in the picture) has taken on the task.

Arne Larsen Økland is considered one of Norway’s best football players in the late 1970s and early 1980s. I myself have never been interested in football, but I was interested in celebrities, so I remember him very well from that time. He is now Vice President of the Norwegian Football Association.

 


Dette bildet er fra Sandnesposten.no sin artikkel om eventen. Et 20 talls tilskuere møtte opp for å overvære avdukingen. Jeg sitter på første rad 🙂

This photo is from Sandnesposten.no (lokal newspaper) from the event. About 20 people showed up to watch the unveiling. I am seated on first row 🙂

 

Arne Larsen Økland foretar avdukingen på ypperlig måte, og til syne kommer ulvungen som har navnet Ganda. Og denne ulvungen er en jente.
Alle ulvungene representerer bydeler i Sandnes. Og Ganda representerer Ganddal bydel. Alle ulvungene er også fotballspillere. Det er visst en stor sport 🙂 Og de har hver sin bydels fotballdrakt på seg.

Arne Larsen Økland performs the unveiling in an excellent way, and the wolf cub named Ganda appears. And this wolf cub is a girl.
All the wolf cubs represent districts in Sandnes. And Ganda represents Ganddal district. All the wolves are also football players. It must be a great sport 🙂 And they each wear their own football uniform.

 

Her er Ganda på plass i all sin prakt, med en ekte lærball og det hele 🙂

Here Ganda is in place in all its glory, with a real leather ball and all 🙂

 

Til glede for store og små, kan fine utsiktspunkter besøkes i turløypene på Hana, med fotballspillende ulvunger. En eventyrlig opplevelse 🙂

To the joy young and old, nice view points can be visited on the hiking trails at Hana, with football-playing wolf cubs. An adventurous experience 🙂